Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1. Rekisterinpitäjä
TEXpro Oy (y-tunnus: 1719921-2)
Kairakatu 6 C
26100 Rauma
Puhelin: 028 378 6900
Faksi: 028 378 6906


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tommi Ahonen
c/o TEXpro Oy
Puhelin: 028 378 6900
Sähköposti: kauppa@texpro.fi


3. Rekisterin nimi

TEXpro Oy:n verkkokaupan asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen,
hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen ja
ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja
markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Rekisteriin tallennetaan rekisterin tietosisältökohdan mukaisia tietoja rekisteröitymistä edellyttävien
palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja TEXpron palveluiden käyttämisestä. Osto- ja
käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä
rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi,
muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
• asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten palautteet, reklamaatiot, mukaan lukien
tuotteiden takuuta koskevat tiedot
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten

• rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot

• rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti
• TEXpron palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen kuuluvien
sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
• rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
• rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite,
selain, selainversio)
• rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa,
rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa.
Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän rekistereistä sekä henkilötietoja
koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.


7. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.
Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä
asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten
alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole
rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.


8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja
ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän yksilöidyillä työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin
tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin
talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava
kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän
luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli
rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa,
etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä
rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin
nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai
etuviestintää.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.