Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1. Rekisterinpitäjä
TEXpro Oy (y-tunnus: 1719921-2)
Kairakatu 6 C
26100 Rauma
Puhelin: 028 378 6900
Faksi: 028 378 6906


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tommi Ahonen
TEXpro Oy
Puhelin: 028 378 6900
Sähköposti: kauppa@texpro.fi


3. Rekisterin nimi

TEXpro Oy:n verkkokaupan asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri


4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, analysointiin ja kehittämiseen, rekisteröityjä koskevien profiilien luomiseen ja ylläpitämiseen, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Rekisteriin tallennetaan rekisterin tietosisältökohdan mukaisia tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä sekä muita tietoja TEXpron palveluiden käyttämisestä. Osto- ja käyttö- ja asiointitietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin sekä rekisteröidylle tarjottavien etujen, tarjousten sekä asiakkuuden tietosisällön kehittämiseksi, muokkaamiseksi ja kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten
• etu- ja sukunimet
• yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten
• rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden käyttäjätunnukset ja salasanat
• asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
• asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, kuten palautteet, reklamaatiot
• laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
• suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
Asiakkuuden ja palveluiden käyttö- ja asiointi tiedot, kuten

• rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, niiden käyttö ja niiden yhteydessä annetut tiedot

• rekisteröidyn ostotiedot tuotekohtaisesti

• TEXpron palveluiden, sivuston, viestinnän tai muiden asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen kuuluvien sisältöjen ja elementtien käyttö- ja asiointitiedot
• rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö (kuten tuotearvostelut) ja niihin liittyvä aineisto
• rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (kuten IP-osoite, selain, selainversio)
• rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse antaessaan ja päivittäessään henkilötietojaan rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa, rekisterinpitäjän erilaisten markkinointitoimenpiteiden yhteydessä taikka asiakaspalvelurajapinnoissa.
Rekisteröidyn osto- ja käyttäytymistietoja kerätään rekisterinpitäjän sähköisistä järjestelmistä.
Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän rekistereistä.


7. Tietojen luovuttaminen ja siirto

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi ostotapahtuman mahdollistamisen vuoksi tarpeellisille yhteistyökumppaneille (Posti, Matkahuolto).
Rekisterinpitäjä ei voi siirtää rekisterin sisältämiä tietoja omiin suoramarkkinointirekistereihinsä asiakkuuden ja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen.
Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän yksilöidyillä työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella.


9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Kielto-oikeus ei koske asiakasviestintää eikä rekisteröitymistä tai muutoin nimenomaista tilausta tai liittymistä edellyttävien palveluiden sisältöön kuuluvaa mainontaa tai etuviestintää.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.